Competente digitale - Bacalaureat 2011: Modele de subiecte

Prima sesiune de examen 2011 - Sesiunea iunie-iulie 2011 - Evaluarea competentelor digitale – proba D
se susţine în perioada 10 - 14 iunie 2011.

A doua sesiune de examen 2011 - Sesiunea august-septembrie 2011 - Evaluarea competentelor digitale – proba D se susţine în perioada 25 - 26 august 2011.

Proba D, de evaluare a competenţelor digitale, are statutul de probă obligatorie pentru elevii de la toate filierele, profilurile și specializările/ calificările.
Proba D se desfăsoară în laboratoarele de informatică din unităţile de învăţământ.

Rezultatele probei D - competenţe digitale se afişează la avizerul fiecărei şcoli.

Structura probei D
În fiecare dintre zilele alocate probei, Centrul Naţional de Evaluare si Examinare pune
la dispoziţia centrelor de examen câte o variantă de subiecte de examen si câte 15
pachete distincte de fisiere care urmează să fie prelucrate în conformitate cu cerinţele din
subiecte.

Fisierele din fiecare pachet sunt formate din aceleasi elemente de principiu (de exemplu o zonă de text, o imagine, un tabel etc.), dar aceste elemente au un conţinut distinct pentru fiecare pachet în parte. Toate pachetele sunt distribuite pe calculatoarele din laboratorul în care se desfăsoară proba, conform procedurilor specifice.

Toţi candidaţii care susţin proba în aceeasi zi primesc aceeasi variantă de subiecte, dar prelucrările menţionate în cerinţe sunt realizate asupra unor pachete de fisiere individuale.

O variantă de subiecte este structurată pe două fise de lucru care cuprind sarcinile propuse candidaţilor spre rezolvare, în următoarele condiţii:
- fisa A – cu conexiune funcţională la Internet;
- fisa B – după întreruperea conexiunii la Internet.

Fisa A cuprinde subiectul I, iar fisa B cuprinde trei subiecte (II, III si IV). Fiecare
dintre subiectele I, II si III este notat cu 10 puncte, iar subiectul al IV-lea este notat cu
70 de puncte. Nu se acordă puncte din oficiu.

Itemii utilizaţi în subiecte sunt de tipurile:
- pentru subiectul I: itemi semiobiectivi – întrebări cu răspuns scurt, întrebări structurate;
- pentru subiectul al II-lea: itemi semiobiectivi – întrebări cu răspuns scurt, itemi de completare;
- pentru subiectul al III-lea: itemi obiectivi cu alegere multiplă;
- pentru subiectul al IV-lea: itemi semiobiectivi (întrebări structurate) si itemi subiectivi,
de tip rezolvare de probleme.

Rezolvarea cerinţelor cuprinse în subiectele I si al IV-lea are un caracter preponderent practic; cerinţele cuprinse în al II-lea si al III-lea subiect vizează în special competenţe de specialitate de natură teoretică.

Cerinţele cuprinse în subiecte asigură o cuprindere echilibrată a competenţelor evaluate si au un grad de complexitate care permite tratarea acestora în timpul stabilit.

Competenţe de evaluat la proba D
Competenţele de evaluat sunt menţionate detaliat în programa de bacalaureat pentru evaluarea competenţelor digitale, având în vedere domeniile:
- utilizarea computerului si organizarea fisierelor;
- editoare de texte;
- informaţie si comunicare;
- concepte de bază ale tehnologiei informaţiei (IT);
- editoare de calcul tabelar;
- baze de date;
- prezentări.

Precizări privind evaluarea la proba D

În cadrul examenului de bacalaureat evaluarea se realizează prin raportare la competenţele de evaluat, prezentate în programa disciplinei.
La baza construirii competenţelor de evaluat s-au avut în vedere nivelurile cognitive: cunoastere, comprehensiune sau înţelegere, aplicare, analiză, sinteză, evaluare.
 

Cunoasterea vizează identificarea de termeni, relaţii, procese, observarea unor fenomene, procese, nominalizarea unor concepte, culegerea de date din surse variate, definirea unor concepte etc.

Înţelegerea vizează compararea unor date, reprezentarea unor date, stabilirea unor relaţii, calcularea unor rezultate parţiale, clasificari de date, reprezentarea unor date, sortarea – discriminarea, investigarea, descoperirea, explorarea etc.
 

Aplicarea vizează reducerea la o schemă sau model, anticiparea unor rezultate, reprezentarea datelor, remarcarea unor invarianţi, rezolvarea de probleme prin modelare si algoritmizare etc.

Analiza vizează descrierea unor stări, sisteme, procese, fenomene, generarea de idei, argumentarea unor enunţuri, demonstrarea, compararea unor rezultate etc.
 

Sinteza vizează formularea unor concluzii, calcularea si evaluarea unor rezultate, interpretarea rezultatelor, analiza de situaţii, elaborarea de strategii, relaţionări între diferite tipuri de reprezentări etc.
 

Evaluarea vizează aplicarea, generalizarea si particularizarea, integrarea, verificarea, optimizarea, transpunerea, realizarea de conexiuni, adaptare si adecvare la context etc.
 
Baremul de evaluare si de notare este instrumentul pe baza căruia se apreciază lucrările elevilor. Este un instrument de evaluare si de notare asociat unei/ unor sarcini concrete de lucru date elevilor.
 

Baremul de evaluare si de notare este elaborat cu un grad înalt de obiectivitate si aplicabilitate, astfel încât să reducă la minimum diferenţele de notare între corectori.
Baremul de evaluare si de notare este proiectat pe baza notării analitice. Notarea analitică are avantajul de a asigura rigurozitatea corectării, favorizând realizarea unor aprecieri obiective.
Baremul de evaluare si de notare permite evaluarea precisă a răspunsurilor la itemii de tip alegere multiplă. În cazul itemilor de tip rezolvare de probleme, baremul de evaluare si de notare include elemente ale răspunsului care vor fi punctate. În acest fel
candidatul primeste punctaj pentru rezolvări parţiale ale cerinţei itemului. Se punctează însă corespunzător oricare alte metode de rezolvare corectă a cerinţei.
 

Caracterul teoretic, dar si practic al probei D conduce la aspecte specifice pentru evaluarea competenţelor digitale, aceasta fiind realizată pe baza fisierelor de lucru, prelucrate conform cerinţelor din subiecte, precum si pe baza răspunsurilor furnizate de către candidat, completate pe foaia de examen.
În urma evaluării realizate conform baremului, pe baza punctajului obţinut, se stabileste nivelul de competenţă digitală.

Citeşte/ Descarcă:

Imparte:
Comentarii 0

Nu sunt comentarii.